Naudojimo sąlygos

Naudojimo sąlygos

 

Šią svetainę (toliau – "Interneto svetainė") teikia „Philips Lighting B.V.“, High Tech Campus 45, 5656AE Eindhoven, Nyderlandai (toliau – "Philips Lighting").

 

Toliau pateiktomis Naudojimo sąlygomis apibrėžiama prieiga prie šios Interneto svetainės ir naudojimasis ja. Tačiau konkrečiam turiniui, duomenims, medžiagai ar informacijai, pateikiamai šioje Interneto svetainėje ar pasiekiamai naudojantis ja (toliau – "Turinys"), taip pat konkrečiam turiniui, duomenims, medžiagai ar informacijai, kurią įkeliate, pateikiate ir (arba) kurią paskelbiate šioje Interneto svetainėje (toliau – Naudotojo turinys) arba sandoriams, sudarytiems naudojantis šia Interneto svetaine, gali būti taikomos specifinės sąlygos. Tokios specifinės sąlygos gali būti taikomos kartu su šiomis Naudojimo sąlygomis arba, tada ir tik tais atvejais, kai aiškiai nurodyta, jomis gali būti pakeičiamos šios Naudojimo sąlygos.

1. Sutikimas su naudojimo sąlygomis

 

Pasiekdami šią Interneto svetainę arba ja naudodamiesi sutinkate būti teisiškai įpareigoti laikytis Naudojimo sąlygų ir visų čia pateiktų sąlygų arba sąlygų, į kurias daromos nuorodos, arba papildomų sąlygų, pateiktų šioje Interneto svetainėje. Jei NESUTINKATE su visomis šiomis sąlygomis, NEGALĖSITE pasiekti šios Interneto svetainės arba ja naudotis.

2. Sąlygų pakeitimas

 

Šias Naudojimo sąlygas „Philips Lighting“ gali bet kada pakeisti. Pakeistos Naudojimo sąlygos įsigalioja nuo tos akimirkos, kai yra paskelbiamos. Kadangi susipažinote su šia informacija, suteikus jums prieigą ir leidimą naudotis Interneto svetaine, bus laikoma, kad sutinkate su bet kokiais pakeitimais. Patariame reguliariai peržiūrėti bet kokias taikomas sąlygas. Kitose „Philips Lighting“ interneto svetainėse gali galioti kitokios naudojimo sąlygos, taikomos būtent tokioms interneto svetainėms.

 

„Philips Lighting“ pasilieka teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo nutraukti Interneto svetainės veiklą arba keisti ar atnaujinti svetainę arba Interneto svetainės Turinį. „Philips Lighting“ pasilieka teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu dėl bet kokios priežasties nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo apriboti, uždrausti arba laikinai apriboti bet kuriuo asmens prieigą prie Interneto svetainės ar jos dalies.

3. Privatumo politika

 

Asmeninę informaciją, pateikiamą šioje Interneto svetainėje arba renkamą naudojantis šia Interneto svetaine, galima naudoti tik laikantis „Philips Lighting“ Privatumo politikos nuostatų ir šių naudojimo sąlygų, atitinkančių Interneto svetainėje paskelbtas Privatumo politikos nuostatas.

4. Atsakomybės atsisakymai

 

VISA INFORMACIJA (ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, TURINĮ, TEKSTĄ, VAIZDUS, GRAFIKĄ, NUORODAS IR KITĄ MEDŽIAGĄ) INTERNETO SVETAINĖJE PATEIKIAMA "TOKIA, KOKIA YRA" IR "KAIP GALIMA". „PHILIPS LIGHTING“, JOS DUKTERINĖS ĮMONĖS, FILIALAI, PARTNERIAI, LICENCIARAI,  PLATINTOJAI IR TIEKĖJAI, KIEK TAI LEIDŽIAMA PAGAL ĮSTATYMUS, AIŠKIAI ATSISAKO BET KOKIŲ PAREIŠKIMŲ AR GARANTIJŲ (TIESIOGINIŲ AR NUMANOMŲ), ĮSKAITANT KOMERCINĖS NAUDOS, TINKAMUMO KONKREČIAI PASKIRČIAI, NEPAŽEIDIMO GARANTIJAS AR GARANTIJAS DĖL ŠIOS INTERNETO SVETAINĖS, TURINIO AR NAUDOTOJO TURINIO VEIKIMO. Nei „Philips Lighting“, nei jos dukterinės įmonės, filialai, partneriai, licenciarai, platintojai ar tiekėjai negarantuoja ar neužtikrina, kad: (i) Interneto svetainė veiks atitiks jūsų reikalavimus; (ii) Interneto svetainė veiks nepertraukiamai, reikiamu laiku, saugiai ar be klaidų arba (iii) rezultatai, kurios galima gauti naudojant Interneto svetainę (įskaitant šios Internetinės svetainės Turinį, joje esančią informaciją ir medžiagą), bus teisingi, išsamūs, tikslūs, saugūs, patikimi ar kitaip atitinkantys jūsų reikalavimus.

 

Ši interneto svetainė yra viešoji. Naudotojo turinys, kurį galite pateikti šioje Interneto svetainėje, neturėtų būti konfidencialus. Interneto svetainėje konfidencialios informacijos pateikti negalima.

 

„Philips Lighting“ ir jos dukterinės įmonės, filialai, partneriai, licenciarai, platintojai ir tiekėjai neatsako už interneto pertrūkius ar jo nebuvimą, tinklo ar prieglobos ar kitas trečiųjų šalių paslaugas ir negarantuoja, kad šioje Interneto svetainėje ar paslaugose, dėl kurių šią Interneto svetainę galima pasiekti, arba elektroniniuose pranešimuose, siunčiamuose „Philips Lighting“, nebus virusų ar kitų kenkėjiškų elementų.

Medžiagą iš šios Interneto svetainės atsisiunčiate ar kitais būdais naudodamiesi šia svetaine gaunate savo nuožiūra ir už pavojų atsakote jūs. Už kompiuterio sistemai ar įrenginiams padarytą žalą, kylančią atsisiuntus medžiagą, arba atsisiuntus medžiagą prarastus duomenis esate atsakingi tik jūs.

5. Registracija

 

Norint pasiekti tam tikras Interneto svetainės sritis ir pasinaudoti tam tikromis Interneto svetainės funkcijomis ar tam tikrais elementais, gali reikėti prisiregistruoti kaip bendraautoriui. Registracija yra nemokama.

 

Registruodamiesi turite pasirinkti unikalų naudotojo vardą arba "sisteminę nuorodą" ir slaptažodį, taip pat pateikti unikalų, galiojantį, tuo metu naudojamą ir patikrinamą el. pašto adresą. Naudotojų vardai ir el. pašto adresai kartotis negali, todėl jei vardas arba adresas, kurį įvedate, jau yra naudojamas, būsite paraginti pasirinkti kitą. Mes atsiųsime jums patvirtinimo el. laišką su jūsų registruota informacija. Jei tokios informacijos dėl kokios nors priežasties pateikti nepavyksta, jums gali būti uždrausta arba laikinai apribota prieiga prie sričių, funkcijų ir elementų, kuriems ši registracija reikalinga, arba gali būti uždrausta ar laikinai apribota jais naudotis. Jums reikės nedelsiant atnaujinti registraciją, kad jūsų informacija išliktų tiksli ir atnaujinta. Tik jūs esate atsakingi už slaptažodžio konfidencialumo išlaikymą. Pasirinkus naudotojo vardą, kuris, mūsų nuožiūra, yra nepadorus, įžeidžiantis ar kitaip netinkamas, mes pasiliekame teisę tokį vardą pakeisti ar ištrinti Interneto svetainėje jūsų pateiktą turinį ar uždrausti jums registruotis arba galime anuliuoti registraciją. Taip pat tik jūs atsakote už prieigos prie jūsų kompiuterio (-ių) ribojimą. Sutinkate prisiimti atsakomybę už visus veiksmus, vykdomus naudojantis jūsų paskyra, naudotojo vardu ir (arba) slaptažodžiu, kurie atsiranda dėl jūsų elgesio, neveiklumo ar neatsargumo. Jei sužinote apie įtartiną ar neleistiną elgesį, susijusį su jūsų paskyra, naudotojo vardu ir (arba) slaptažodžiu, sutinkate nedelsiant su mumis susisiekti el. pašto adresu digital.marketing.support@signify.com. Mes, savo nuožiūra, galime uždrausti registruotis naudojant tam tikrą el. pašto paslaugą ar ISP

6. Bendraautorius

 

Pateikdami Naudotojo turinį Interneto svetainėje patvirtinate, kad pateiksite leidžiamą, naudingą ir tinkamą medžiagą, kurioje nebus elementų, galimai draudžiamų įstatymo, ar dėl kitų priežasčių netinkamų publikuoti, įskaitant, bet neapsiribojant, elementus, kurie: (1) gali būti šmeižikiški ar kenksmingi kito asmens ar subjekto atžvilgiu; (2) darytų žalą asmeniui ar nuosavybei arba kitaip terštų kito asmens vardą ar organizacijos pavadinimą arba jiems kliudytų; (3) galimai pažeistų kito asmens juridines teises (įskaitant teisę į privatumą ir viešumą; (4) būtų pornografinio turinio, nepadorūs, niekinantys, vulgarūs, nešvankūs ar grėsmingi; (5) būtų kultūriškai, etiškai ar kitaip nepriimtini arba (6) reikštų ar skatintų neteisėtą veiklą.

 

Patvirtinate, kad prieš pateikdami medžiagą dėsite pakankamai pastangų siekdami ją nuskaityti ir pašalinti virusus ar kitas kenksmingas ar žalingas ypatybes. Naudodamiesi šia svetaine neperduosite grandininių laiškų, piramidinių schemų, apklausų ir prašymų. Nekursite melagingų antraščių ir nemanipuliuosite identifikatoriais ar kitais duomenimis siekdami paslėpti Turinio ir (arba) Naudotojo turinio, perduodamo naudojantis mūsų Interneto svetaine, kilmę ir nemanipuliuosite buvimu Interneto svetainėje. Naudotojui draudžiama trikdyti mūsų svetainių, serverių ar tinklų veiklą arba imtis veiksmų, galinčių iracionaliai ar neproporcingai stipriai apkrauti mūsų infrastruktūrą.

 

Jūs patvirtinate, pareiškiate ir garantuojate, kad Naudotojo turinys, pateikiamas Interneto svetainėje, nepažeis kitos šalies ar kito asmens nuosavybės teisių, įskaitant, bet neapsiribojant, autorių, prekės ženklo ar patento teisių arba konfidencialumo įsipareigojimo.

 

Jūs pripažįstate ir patvirtinate, kad Interneto svetainei jūsų pateiktomis idėjomis, pasiūlymais, diskusijomis ar kitu Naudotojo turiniu, kuris nėra intelektinės nuosavybės teisės apsaugos objektas, kitas bendraautoris gali pasinaudoti neatlygintinai ir be priskyrimo.

 

Jūs suteikiate „Philips Lighting“, jos dukterinėms įmonėms, filialams ir kitiems pasauliniams partneriams neterminuotą, neatšaukiamą, nemokamą, neišimtinę, sublicencijuojamą ir perduodamą licenciją, skirtą priglobti, laikyti, pakartotinai atkurti, keisti, kopijuoti, paruošti išvestinius darbus, platinti, viešai atlikti, viešai rodyti, perduoti ar skelbti jūsų pateikiamą Naudotojo turinį šioje ar kitoje „Philips Lighting“ interneto svetainėje arba „Philips Lighting“ rinkodaros ar viešųjų ryšių medžiagoje, pateikiamoje bet kokioje ir visose medijose „Philips Lighting“ nuožiūra.

 

Už savo Naudotojo turinį ir už pasekmes jį pateikus ir (arba) paskelbus atsakote tik jūs. „Philips Lighting“ gali, bet nėra įpareigota, peržiūrėti ir stebėti Naudotojo turinį prieš jį pateikiant ir (arba) jį pateikus. Tačiau jūs pripažįstate, kad mums stebėti ar peržiūrėti Naudotojo turinį yra neįmanoma. „Philips Lighting“, jos dukterinės įmonės, filialai, partneriai, licenciarai, platintojai ir tiekėjai neapribotai nebus ir negali būti laikomi atsakingais už Naudotojo turinio, kurį šioje Interneto svetainėje pateikia trečiosios šalys, tikslumą, išbaigtumą, kokybę ir patikimumą.

 

„Philips Lighting“ neteikia prielankumo jokiam šioje interneto svetainėje paskelbtam Naudotojo turiniui ar pateiktai nuomonei, rekomendacijai ir patarimui, taip pat „Philips Lighting“ aiškiai atsisako prisiimti bet kokią atsakomybę, susijusią su Naudotojo turiniu.

 

„Philips Lighting“ turi išimtinę teisę ir galimybę savo nuožiūra bet kuriuo metu ir dėl bet kokios priežasties iš anksto nepranešusi redaguoti ir (arba) pašalinti pranešimus ar kitą Naudotojo turinį, kuris yra nepriimtinas, netinkamas ar kitaip pažeidžia šias Naudojimo sąlygas. Naudotojai, manantys, kad pateiktas Naudotojo turinys yra nepriimtinas ar netinkamas, yra skatinami nedelsiant susisiekti su „Philips Lighting“ el. paštu digital.marketing.support@signify.com. Gavę tokį pranešimą, dėsime pakankamai pastangų ir per pagrįstos trukmės laikotarpį imsimės atitinkamų, mūsų nuožiūra, veiksmų. Šis procesas atliekamas neautomatiškai, todėl patariame nustatyti, kad tam tikro Naudotojo turinio mes negalėtume nedelsiant pašalinti ar redaguoti.

7. Atsakomybės apribojimas

 

„PHILIPS LIGHTING“ AR BET KOKIOS JOS DUKTERINĖS ĮMONĖS, FILIALAI, PARTNERIAI, LICENCIARAI, PLATINTOJAI AR TIEKĖJAI JOKIAIS ATVEJAIS NĖRA ATSAKINGI UŽ JOKIUS NETIESIOGINIUS, ŠALUTINIUS, BAUDINIUS, SPECIALIUOSIUS AR ATSITIKTINIUS AR KITUS NUOSTOLIUS, SUKELTUS ARBA SUSIJUSIUS SU PRIEIGA PRIE ŠIOS INTERNETO SVETAINĖS, NAUDOJIMOSI JA AR NESUGEBĖJIMU JOS PASIEKTI AR JA NAUDOTIS, TAIP PAT SU PRIEIGA PRIE TURINIO IR NAUDOTOJO TURINIO, NAUDOJIMOSI JUO AR NESUGEBĖJIMO JUO PASINAUDOTI, NET JEI „PHILIPS LIGHTING“ APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ TIKIMYBĘ YRA PRANEŠAMA, IŠSKYRUS ATVEJUS, KAI TOKIE NUOSTOLIAI PADAROMI SUKČIAVUS ARBA APGAULINGAI SUKLAIDINUS „PHILIPS LIGHTING“.

 

KIEK TAI LEIDŽIAMA PAGAL TAIKOMUS TEISĖS AKTUS, VISA „PHILIPS LIGHTING“ AR JOS DUKTERINĖMS ĮMONĖMS, FILIALAMS, PARTNERIAMS, LICENCIARAMS, PLATINTOJAMS ARBA TIEKĖJAMS TENKANTI ĮSIPAREIGOJIMŲ DĖL PRETENZIJŲ, KYLANČIŲ IŠ ŠIOS INTERNETO SVETAINĖS, TURINIO AR KITO NAUDOTOJO TURINIO AR SUSIJUSIŲ SU ŠIA INTERNETO SVETAINE, TURINIU AR KITU NAUDOTOJO TURINIU, SUMA RIBOJAMA PAGAL MUMS UŽ GALIMYBĘ NAUDOTIS INTERNETO SVETAINE SUMOKĖTĄ SUMĄ ARBA PENKIASDEŠIMT (50) EURŲ, PRIKLAUSOMAI NUO TO, KURI SUMA DIDESNĖ.

 

JEI GYVENATE ŠALYJE AR VALSTIJOJE, KURIOJE PIRMIAU PATEIKTOJE 4 DALYJE NURODYTOS ĮSIPAREIGOJIMŲ AR GARANTIJOS ATSAKOMYBĖS ATSISAKYMŲ IŠIMTYS AR APRIBOJIMAI NELEIDŽIAMI, TOKIOS IŠIMTYS AR APRIBOJIMAI JUMS NEBUS TAIKOMI, TAČIAU TIK TIEK, KIEK TOKIOS IŠIMTYS AR APRIBOJAI NELEIDŽIAMI. TOKIU ATVEJU PANAŠIOS IŠIMTYS AR APRIBOJIMAI YRA RIBOJAMI TIK TIEK, KIEK TAI DAUGIAUSIAI LEIDŽIAMA PAGAL TAIKOMUS TEISĖS AKTUS.

8. Trečiųjų šalių turinys / programinė įranga

 

„Philips Lighting“ jokiu būdu nėra atsakinga už Interneto svetainių, priklausančių trečiosioms šalims, turinį, su šia Interneto svetaine susietą saitais, nepriklausomai nuo to, ar tokie saitai Interneto svetainei ar trečiajai šaliai teikiami laikantis Naudojimo sąlygų. Bet kokia mūsų Interneto svetainėje pateikta nuoroda, nukreipiančia į kitą svetainę, neskatinama tokiomis ar panašiomis svetainėmis naudotis ir apie tokių svetainių, į kurias šioje Interneto svetainėje gali būti pateikta nuoroda, turinį, tikslumą, savalaikiškumą ar tinkamumą spręsti bei daryti garantijų negalima; taip pat mes neprisiimame atsakomybės dėl pirmiau minėtų dalykų.

 

Visa programinė įranga, kurią galima atsisiųsti iš šios Interneto svetainės ar ja naudojantis, yra licencijuota pagal taikomos licencinės sutarties sąlygas. Programinė įranga skirta naudoti tik galutiniams naudotojams ir toliau ją kopijuoti, atgaminti ar pakartotinai platinti yra aiškiai draudžiama, išskyrus atvejus, pateiktus taikomoje licencinėje sutartyje.

 

GARANTIJOS, JEI TOKIŲ SUTEIKIAMA, TOKIAI PROGRAMINEI ĮRANGAI TAIKOMOS TIK TAIP, KAIP NURODYTA TAIKOMOJE LICENCINĖJE SUTARTYJE. „PHILIPS LIGHTING“ AR JOS DUKTERINĖS ĮMONĖS, FILIALAI, PARTNERIAI, LICENCIARAI, PLATINTOJAI AR TIEKĖJAI AIŠKIAI ATSISAKO VISŲ BET KOKIO TIPO PAPILDOMŲ PAREIŠKIMŲ IR GARANTIJŲ (TIESIOGINIŲ AR NUMANOMŲ), ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, KOMERCINĖS NAUDOS, TINKAMUMO KONKREČIAI PASKIRČIAI AR NEPAŽEIDIMO GARANTIJAS, TAIKOMAS PRIKLAUSOMAI NUO PROGRAMINĖS ĮRANGOS

9. Autorių teisės ir prekių ženklai

 

Autorių teisės ir kitos Turinio ir Interneto svetainės, kurią teikia „Philips Lighting“, jos filialai, dukterinės įmonės ir (arba) partneriai, nuosavybės teisės, Interneto svetainei valdyti ir skelbti skirta programinė įranga, Interneto svetainėje sukaupti duomenys, seka ir šios Interneto svetainės išdėstymas priklauso „Philips Lighting Holding B.V.“ ir (arba) jos partneriams ar licenciarams. Visos Turinio ir Interneto svetainės teisės, kurios aiškiai šiose sąlygose nesuteiktos, yra saugomos.

 

PHILIPS yra registruotas „Koninklijke Philips N.V.“ prekės ženklas. PHILIPS ir visi kiti registruoti „Koninklijke Philips N.V.“ bei jos filialų prekių ženklai yra labai svarbus „Koninklijke Philips N.V.“ turtas. Labai svarbu šiuos prekių ženklus naudoti tinkamai, todėl nurodydami mūsų įmonės gaminius ir paslaugas turite laikytis „Philips“ instrukcijų. Daugiau informacijos ieškokite www.ip.philips.com.

 

PHILIPS pavadinimo naudojimo ir registracijos teisė išskirtinai suteikta „Koninklijke Philips N.V.“. Draudžiama registruoti Įmonės pavadinimą, teisės aktuose nurodytą pavadinimą, komercinį pavadinimą, domeno vardą ar kitą pavadinimą, nuorodą ar aprašą, kuriame butų naudojamas pavadinimas PHILIPS ar bet koks kitas panašus pavadinimas ar pavadinimas, kuris būtų PHILIPS pavadinimo dalis, taip pat į pavadinimą negali būti įtrauktas joks kitas registruotas prekės ženklas, priklausantis „Koninklijke Philips N.V.“.

 

Visi registruoti „Philips Lighting Holding B.V.“ bei jos filialų prekių ženklai yra labai svarbus „Philips Lighting“ turtas. Labai svarbu šiuos prekių ženklus naudoti tinkamai, todėl nurodydami mūsų įmonės gaminius ir paslaugas turite laikytis „Philips Lighting“ instrukcijų. Norėdami sužinoti daugiau, susisiekite su mumis adresu trademarks.lighting@signify.com.

10. Nuosavybės teisės Interneto svetainėje

 

Ši Interneto svetainė iš esmės yra viešojo pobūdžio, todėl bet kokia joje pateikta informacija turi būti laikoma nekonfidencialia. Pripažįstate, kad pateikdami išradimus, apie kuriuos užsimenama jūsų pateiktame Naudotojo turinyje, pagal taikomus patentų teisės aktus tai bus laikoma tokių išradimų "publikavimu".

 

Pripažįstate, kad Interneto svetainėje pateikiamas ir (arba) aptariamas Naudotojo turinys gali priklausyti patentų, autorių teisių ir kitų „Philips Lighting“, jos dukterinių įmonių, filialų, partnerių ar trečiųjų šalių intelektualių nuosavybės teisių sričiai. Jei svarstysite galimybę pasinaudoti Interneto svetainei teikiamomis idėjomis, pasiūlymais ar sprendimais arba kitų Naudotojo turiniu, už tai, kad prieš pasinaudojant atitinkama intelektualia nuosavybe būtų suteiktas leidimas, būsite atsakingi jūs.

11. JAV Pretenzijų dėl autorių teisių pažeidimo teikimo įstatymas

 

Jei sužinote ar įtariate, kad šioje Interneto svetainėje esančia medžiaga (įskaitant, bet neapsiribojant, Forume skelbiamą medžiagą) buvo pasinaudota arba ji buvo nukopijuota pažeidžiant autorių teises, nusiųskite pranešimą „Philips Lighting“ patvirtintam asmeniui, nurodytam toliau. Pagal JAV Skaitmeninio tūkstantmečio autoriaus teisių aktą (angl. Digital Millennium Copyright Act), JAV kodekso 17 dalies 512(c)(3) skirsnį, jūsų pranešimas turi atitikti toliau nurodytus reikalavimus.

 

  • Turi būti pateiktas fizinis ar elektroninis autorių teisių savininko arba asmens, įgalioto veikti savininko, kurio išskirtinė teisė yra tariamai pažeista, vardu parašas.
  • Turi būti pateiktas autorių teisių saugomas darbas, kurio teisės laikomos pažeistomis, arba, jei tas pats pranešimas skirtas keliems toje pačioje interneto svetainėje patalpintiems autorių teisių saugomiems darbams, pateiktas tokių svetainėje patalpintų darbų reprezentatyvus sąrašas.
  • Turi būti nurodyta medžiaga, kurios teisės laikomos pažeistomis, arba teises pažeidžiančios veiklos objektas, kuris turi būti pašalintas ar prieiga prie kurio turi būti panaikinta, ir pakankamai informacijos, kad galėtume nustatyti medžiagos vietą.
  • Turi būti pateikta pakankamai informacijos, kad galėtume su jumis susisiekti, pvz., adresas, telefono numeris ir, jei yra, el. pašto adresas, kuriuo galėtume su jumis susisiekti.
  • Turi būti pateiktas pareiškimas, kad esate sąžiningai įsitikinę, jog medžiagos naudojimo būdui, dėl kurio teikiamas skundas, autorių teisių savininkas ar jo atstovas nesuteikė leidimo ir kad jis nėra suteiktas pagal taikomus teisės aktus.
  • Turi būti pateiktas pareiškimas, kuriame nurodyta, jog pranešime pateikta informacija yra tiksli ir už melagingos informacijos, jog esate autorių teisių savininkas arba savininko, kurio išskirtinė teisė yra tariamai pažeista, įgaliotas asmuo, pateikimą bus baudžiama.

 

Su patvirtintu asmeniu, kuriam turi būti siunčiami pranešimai apie pretenzijas dėl autorių teisių pažeidimo, galima susisiekti toliau nurodytais būdais.

 

Paštu: Philips Lighting B.V.
Legal Services
High Tech Campus 45
5656AE Eindhoven
Nyderlandai

 

Ankstesnė informacija pateikiama tik tais atvejais, kai „Philips Lighting“ norima pranešti apie autorių teisių saugomą medžiagą, kurios teisės galėjo būti pažeistos. Į visus kitus klausimus, pvz., į su gaminiu susijusius klausimus ir užklausas ar klausimus dėl netinkamai paskelbtos informacijos ir (arba) turinio, bus atsakoma taikant kitą procedūrą.

12. Žalos atlyginimas ir teisės atsisakymas

 

Sutinkate „Philips Lighting“, jos dukterines įmones, filialus, partnerius,  platintojus ir tiekėjus bei jų atitinkamus pareigūnus, direktorius, darbuotojus, akcininkus, teisinius atstovus, įgaliotus asmenis, teisių perėmėjus ir perleidėjus atleisti nuo atsakomybės ir atlyginti bet kokius nuostolius, įsipareigojimus, sąnaudas ir išlaidas (įskaitant pagrįstą atlyginimą advokatams ir ekspertams bei bylinėjimosi išlaidas), atsiradusias dėl bet kokio pranešimo, duomenų, medžiagos ar kito Naudotojo turinio, kurį pateikėte naudodami Interneto svetainę, paskelbimo ar perdavimo jums pažeidus šias Naudojimo sąlygas. Tais atvejais, kai dėl jūsų paskelbto pranešimo ar kito Naudotojo turinio pateikiamas skundas ar imamasi teisinių priemonių, „Philips Lighting“ pasilieka teisę atskleisti jūsų tapatybę ir kitą apie jus „Philips Lighting“ turimą informaciją.

 

Jei pradedate bylinėtis su vienu ar keliais naudotojais, sutinkate „Philips Lighting“, jos dukterinėms įmonėms, filialams, partneriams, platintojams ir tiekėjams bei jų atitinkamiems pareigūnams, direktoriams, darbuotojams, akcininkams, teisiniams atstovams, įgaliotiems asmenims, teisių perėmėjams ir perleidėjams nepateikti pretenzijų ir reikalavimų bei atleisti juos nuo atsakomybės ir atlyginti bet kokio tipo or pobūdžio, žinomus ar nežinomus nuostolius (tikrus ar šalutinius), atsiradusius tokių ginčių pateikimo ar susijusius su tokių ginčių pateikimu.

13. Svetainės uždarymas

 

Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu ir nepranešę bei negavę jūsų leidimo dėl bet kokios priežasties uždaryti šią Interneto svetainę ar jos dalį (-is). Nepavykus išsaugoti ar pašalinti Interneto svetainei pateikto Turinio ir (arba) Naudotojo turinio, mes už tai neatsakysime ir neprisiimsime atsakomybės.

14. „Philips Lighting” gaminiai

 

Šioje Interneto svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į konkrečius „Philips Lighting“ gaminius ir paslaugas, kurios gali būti (dar) neteikiamos tam tikroje šalyje. Tokių nuorodų pateikimas nereiškia ir negarantuoja, kad tokie gaminiai ar paslaugos tam tikroje šalyje bet kuriuo metu turi būti pasiekiamos. Norėdami sužinoti daugiau, susisiekite su vietos „Philips Lighting“ kontaktiniu asmeniu, atsakingu už verslą.

15. Pagal 1995 m. Teisminių ginčų dėl privačių vertybinių popierių reformos aktą parengtas „Saugaus uosto“ pareiškimas

 

Šioje interneto svetainėje pateiktoje informacijoje gali būti su „Philips Lighting“ finansine situacija, veiklos rezultatais ir verslu susijusių į ateitį orientuotų pareiškimų bei tam tikrų su šiais dalykais susijusių „Philips Lighting“ planų ir uždavinių. Perspėjame skaitytojus, kad joks į ateitį orientuotas pareiškimas negali būti laikomas būsimos veiklos garantija, o tikrieji rezultatai gali materialiai skirtis nuo tų, kurie pateikti į ateitį orientuotuose pareiškimuose. Į ateitį orientuotų pareiškimų pavyzdžiams priskiriami tokie pareiškimai, kuriuose kalbama apie mūsų strategiją, numatomą pardavimo augimą, būsimą EBITA ir mažas išlaidas, tolesnę mūsų į ekologiją orientuoto verslo plėtrą bei būsimų įsigijimų pranašumus ir kapitalo padėtį. Pagal savo pobūdį į ateitį orientuoti pareiškimai yra susiję su rizika ir neapibrėžtumu, nes juose kalbama apie būsimus įvykius ir aplinkybes, be to, yra daugybė veiksnių, dėl kurių tikri rezultatai ir plėtros galimybės gali materialiai skirtis nuo tų, kurios pateiktos ar numanomai nurodytos į ateitį orientuotuose pareiškimuose. Į ateitį orientuoti pareiškimai, be kita ko, priklauso nuo vidaus ir pasaulio ekonomikos bei verslo sąlygų, sėkmingai įgyvendinamų strategijų, gebėjimo atpažinti ir sėkmingai įvykdyti įsigijimus bei integruoti juos į savo verslą, taip pat vartotojų pageidavimų dėl esamų ir naujų gaminių, gebėjimo kurti ir parduoti naujus gaminius, gebėjimo realizuoti šios strategijos pranašumus, nuo valdžios ir reguliavimo institucijų politikos nuostatų bei veiksmų, teisės aktų pasikeitimų ir konkurencijos poveikio, t. y. daugybės veiksnių, kurių kontroliuoti negalime. Dėl visų minėtų priežasčių tikri ateities rezultatai gali iš esmės skirtis nuo planų, tikslų ir lūkesčių, pateiktų tokiuose į ateitį orientuotuose pareiškimuose. Papildoma rizika ir veiksniai yra nurodyti mūsų dokumentuose, kuriuos teikiame arba pristatome JAV vertybinių popierių ir valiutos keitimo komisijai (toliau – SEC), taip pat naujausioje kasmetinės ataskaitos 20-F formoje, pateikiamoje SEC interneto svetainėje adresu www.sec.gov. Bet kokie į ateitį nukreipti pareiškimai, pateikti mūsų vardu, galioja tik tai datai, kada jie pateikiami. Mes neįsipareigojame atnaujinti į ateitį orientuotų pareiškimų tam, kad juose pateiktume pasikeitusius lūkesčius ar įvykių, sąlygų bei aplinkybių, kuriomis remiantis tokie pareiškimai paskelbiami, pokyčius. Skaitytojas turėtų atsižvelgti į papildomai skelbiamą informaciją, kurią skelbiame ar galime paskelbti SEK teikiamuose ar galimai SEK pateiktuose dokumentuose.

16. Ginčių sprendimas

 

Šios Naudojimo sąlygos turi būti reguliuojamos ir aiškinamos pagal Nyderlandų įstatymus. Sutikdami ginčus, pretenzijas ar ieškinio pagrindus patikėti spręsti tik Amsterdamo (Nyderlandai) teismų institucijoms, sutinkate, kad visi panašūs ginčai, pretenzijos, ieškinio pagrindas, atsirandantys dėl šių Naudotojų sąlygų ar susiję su jomis ar šios Interneto svetainės naudojimu, įskaitant ginčus, susijusius su šių Naudojimo sąlygų buvimu ar galiojimu, būtų sprendžiami atsižvelgus į neišimtinę Amsterdamo (Nyderlandai) teismų jurisdikciją.

17. Atskiriamumas

 

Jei kuri nors šių Naudojimo sąlygų nuostata laikoma nepagrįsta arba neįgyvendinama, tada ta nepagrįsta arba neįgyvendinama nuostata turi būti keičiama pagrįsta ir įgyvendinama bei labiausiai atitinkančia pradinės nuostatos esmę, o likusios nuostatos turi būti įgyvendinamos.

18. Teisių atsisakymo nebuvimas

 

„Philips Lighting“ negali dėl neįgyvendintos kurios nors šių Naudojimo sąlygų dalies atsisakyti pagal šias Naudojimo sąlygas „Philips Lighting“ taikomų teisių, nepriklausomai nuo to, ar tai kurio nors asmenio atžvilgiu nutiktų praeityje ar ateityje. „Philips Lighting“ gavus paramą iš fondų ar už „Philips Lighting“ veiksmus atsakingu priskyrus tam tikrą asmenį, įmonė negalės atsisakyti pagal kurią nors iš šių Naudojimo sąlygų dalių jai taikomų teisių. Teisinę galią gali turėti tik tam tikras rašytinis teisių atsisakymo nebuvimas, pasirašytas įgalioto „Philips Lighting“ atstovo.

19. Antraštės

 

Naudojimo sąlygų dalių antraštės įterptos tik jūsų patogumui ir nėra laikomos jų dalimi, taip pat jokiu būdu nedaro poveikio šių Naudojimo sąlygų reikšmei ar supratimui.

 

Dėkojame, kad prisijungėte prie mūsų Interneto svetainės.

 

Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. gegužė